KVKK Aydınlatma Metni

METAMİN MÜMESSİLLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Metamin Mümessillik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Metamin A.Ş.”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Metamin Mümessillik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında
Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.

1- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Metamin A.Ş. ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte;
otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Metamin A.Ş. ilgili bölümleri, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Metamin A.Ş. ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Toplanan kişisel verileriniz;

 • Metamin A.Ş. ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (müşteriler, çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Metamin A.Ş. ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Metamin A.Ş. birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (müşteriler, çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve Metamin A.Ş. ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan irtibata geçebilmek,
 • Metamin A.Ş.in tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 • Metamin A.Ş.in idari süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Sunulan ürünlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dâhilinde işlenecektir.

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu
“Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde
belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde
belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin
İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere
Metamin A.Ş.’nin, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere
sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt
dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, kanunen yetkili gerçek
ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Veri işleme süresi:

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;
Metamin A.Ş.in ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

5- Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Metamin A.Ş.’ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
c) İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular, Metamin A.Ş.’ye “Veri Sahibi Başvuru Formu” doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, Metamin A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne
kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla Türkgücü OSB Mahallesi Yılmaz Alpaslan Caddesi No:66/1 59850 Çorlu-Tekirdağ adresine gönderebilirsiniz.

Metamin A.Ş.’ye ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Metamin A.Ş.

info@metamin.com.tr
+90 282 681 86 01
Türkgücü OSB Mahallesi

Yılmaz Alpaslan Cad. No:66/1
59850 Çorlu
Tekirdağ / Türkiye

Metamin Europe Gmbh

europe@metamin.com.tr
+49 6352 706 7169
Klosterwiesen 6

67295 Bolanden
Bolanden / Almanya
Hizmet Politikası